ชื่อเว็บ *

username ที่ถอน *

เลขบัญชี 5 หลักสุดท้ายของท่าน *

จำนวนเงินที่ถอน *

กรุณาตรวจสอบยอดเงินเครดิตคงเหลือ ทั้งก่อนและหลังจากการถอนเงิน หากมีข้อผิดพลาดกรุณาแจ้งทักท้วงกับเจ้าหน้าที่ภายใน 6 ชั่วโมง